شناسنامه فرآیند طراحی فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش


فرآیند طراحی فضاهای مرتبط با وزارت آموزش و پرورش

 ۱- شرح خدمت

در هر دوره با عنایت به سیاست نظام آموزشی و سند تحول آموزش و پرورش و سیاست های سازمان كلیه فعالیت های طراحی و ارزیابی مشخص شده (ضوابط مدرسه سازی نشریه ٦٩٧ و ٧٣٤) براساس برنامه ریزی های ٥ ساله توسعه و برنامه ریزی های سازمان هدف گذاری شده و كلیه فعالیتهایی كه نیازمند به طرح ریزی (معماری، سازه، تاسیسات و GIS ) در ارتباط با پروژه های مربوطه وجود دارد انجام شده و مراحل مختلف ارزیابی و كنترل برای آنها صورت گرفته و براساس اطلاعات و بازخورد از ارزیابی، هرساله مورد بازنگری و بهبود مستمر مورد توجه قرار می گیرد.

 ۲- شناسه خدمت

18061267105

3 - گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : سه هفته

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : عدم نیاز

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاهای دولتی G2G

- 4 قوانین و مقرارت خدمت

مباحث مقررات ملی ساختمان

* مكانیابی، طراحی، اجرا، راهبری و نظارت بر انجام و تحویل کار

- 5هزینه ارائه خدمت :

    جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

۶ - فرم های مورد نیاز ارائه خدمت :

درخواست آموزش و پرورش با توجه به نیازسنجی انجام شده

7-   مدارک و مستندات مورد نیاز

        * سایت پلان

        * نقشه ساختمان     

8 -  رویه ارائه شکایت و پیگیری

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع موجود در سایت

9- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://dres.ir/tech/fa

۱۰- پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه ارسال شده توسط میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارایه خدمات: 

۱۲ -مستندات

برای شرکت در نظرسنجی خدمت ارایه شده کلیک بفرمایید

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹